• info@dynamicmfi.com
  • (+251)115577285

የብድር አገልግሎት

የብድር አገልግሎት

Posted on: 19 Nov, 2020

ዳይናሚክ ማይክሮ ፋይናንስ ተቋም ከመደበኛ ባንክ የብድር አገልግሎት ማግኝት ለማይችሉ በአነስተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ ለሚገኙ የገጠርና የከተማ ነዋሪዎች እንዲሁም በማኅበር ተደራጅተው በአነስተኛና ጥቃቅን የሥራ ፈጠራ ዘርፍ ለተሰማሩ ቡድኖች ከዚህ የሚከተሉትን የተለያዩ የብድር ዓይነቶች በግል ዋስትና፣ በቡድን ዋስትና፣ በተቋም ዋስትናና በንብረት ዋስትና ይሰጣል። የብድር ዓይነቶቹም እንደሚከተሉት ናቸው።

  1. የንግድ ብድር
  2. የአነስተኛና ጥቃቅን ኢንተርፕራይዝ ብድር
  3. የቋሚ ንብረት ማፍርያ ብድር
  4. የኮንስትራክሽን ብድር
  5. የግብርና ብድር
  6. የሠራተኞች ብድር
  7. የውሃና መፀዳጃ ቤት (ዋሽ) ብድር
  8. ልዩ ብድር

Share This


Comments (0)

No Comment Found!

Post Your Comment