• info@dynamicmfi.com
  • (+251)115577285

ገንዘብ ነክ ያልሆኑ አገልግሎቶች

ገንዘብ ነክ ያልሆኑ አገልግሎቶች

Posted on: 28 Nov, 2020

ዳይናሚክ ማይክሮ ፋይናንስ ከዚህ የሚከተሉትን ገንዘብ ነክ ያልሆኑ አገልግሎቶች ይሰጣል።

  1. የቢዝነስ ልማትና ማኔጅመንት ስልጠና
  2. የገንዘብ ማኔጅመንት እና አጠቃቀም ስልጠና
  3. ሌሎች የቴክኒክ እገዛዎች እና ምክሮች

Share This


Comments (0)

No Comment Found!

Post Your Comment