• info@dynamicmfi.com
  • (+251)115577285

Blog

የዳይናሚክ ማይክሮ ፋይናንስ ተቋም የአገልግሎት አይነቶች

ለብድሩ የሚቀርበው የዋስትና አይነት አመልካቾች ለሚበደሩት ብድር የቡድን ዋስትና፤ የቁጠባ ዋስትና፤ የደሞዝ ዋስትና በማስያዣነት መጠቀም ይችላሉ።

የቁጠባ ዓይነቶች

ዳይናሚክ ማይክሮ ፋይናንስ ተቋም በአነስተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ የሚገኙ የከተማና የገጠር ነዋሪዎችን ፍላጎት ለማሟላት እና የቁጠባ ባህል ለማዳበር ተብለው የተዘጋጁ የቁጠባ ሂሳብ አገልግሎቶችን ይሰጣል።

ገንዘብ ነክ ያልሆኑ አገልግሎቶች

ዳይናሚክ ማይክሮ ፋይናንስ ከዚህ የሚከተሉትን ገንዘብ ነክ ያልሆኑ አገልግሎቶች ይሰጣል።

ዳይናሚክ ማይክሮ ፋይናንስ ተቋም አክስዮን ማኅበር

ዳይናሚክ በአነስተኛና መካከለኛ የኑሮ ደረጃ ላይ የሚገኙ ገበሬዎች፣ በጥቃቅን፣ አነስተኛና መካከለኛ ንግድ ዘርፍ የተሰማሩ ተቋማትና ግለሰቦች ያለባቸውን የፋይናንስ አገልግሎት ተደራሽ አለመሆን ችግር ለመቅረፍ...